• Treballs
 • Patrimoni natural
  hidrogeological_studies_for_natural_heritage_(10)

  Patrimoni natural

  Vectors de contaminació, recuperació, etc.

  Analitzem el seu cas en particular
  ¿Quines activitats i circumstàncies poden afectar a l’estabilitat dels talussos?
  ¿Coneix el grau de vulnerabilitat, superficial i subterrània, a diferents afecciones?
  ¿Estan definits els vectors per on una contaminació pugui penetrar en l’àrea?
  ¿Existeixen activitats que puguin suposar un risc real prop de la zona?
  ¿Com mantenir aiguamolls en èpoques de depressió del freàtic?
  ¿Quina relació de pros i contres pot representar una determinada extracció d’àrids?
  ¿Es disposa d’una “fotografia” detallada del conjunt d’activitats i la seva interrelació amb l’àrea gestionada?
  ¿Quines condicions territorials i temporals han de regir per a minimitzar impactes produïts per extraccions d’aigua subterrània?

  Gestió del coneixement

  Per a una gestió eficaç del Patrimoni Natural és fonamental el coneixement progressiu dels seus diferents aspectes, tant de caràcter superficial com subterrani. Per que sigui un reflex de la realitat, aquest coneixement ha de ser obtingut de primera ma, mitjançant feines de camp.

  Risc i Vulnerabilitat

  Sempre existeix el risc de que un Patrimoni Natural es vegi afectat per una contaminació o altres afeccions externes a aquest. El que es pot minimitzar és l’impacte d’aquesta possible afecció, mitjançant un coneixement de la vulnerabilitat de la zona i mitjançant el posar en pràctica mides de prevenció. És en aquests casos quan la paraula Gestió equival a Prevenció.

  Definició de vectors de contaminació

  L’experiència mostra que els vectors per on pot penetrar una contaminació no sempre són evidents, sobretot si són de naturalesa subterrània. Un estudi de vulnerabilitat posarà de manifest si existeixen vectors ocults.

  Recuperació del Patrimoni Natural

  Existeixen diferents alternatives de recuperació del Patrimoni Natural. L’Òrgan Gestor necessita conèixer quines són les més apropiades des del punt de vista cost/eficàcia per a prendre una decisió argumentada i sostenible davant l’Administració i l’opinió pública.