• Treballs
 • L’aigua en l’obra civil
  abatiment_nivell_freatic_a_l_obra_civil_(12).jpg

  L’aigua en l’obra civil

  Subsòl, superficie i nivell freàtic, impacte ambiental, etc.

  Analitzem el seu cas en particular
  ¿S’han tingut en compte en el projecte les condicions d’entorn superficials i subterrànies?
  ¿Existeixen obstacles en el subsòl capaços de retardar i/o encarir considerablement l’obra?
  ¿S’han plantejat opcions per a aprofitar les condicions del subsòl enlloc de patir-les?
  ¿S’ha plantejat la persistència en el temps de l’obra front els canvis de nivell freàtic? ¿Amb quin coeficient de seguretat?
  ¿Poden convertir-se les solucions tècniques plantejades en una càrrega crònica a la Propietat?
  ¿Cobreix el seu projecte les implicacions legals i d’impacte ambiental?

  Estudis d’impacte ambiental (E.I.A.)

  Saboredo ha realitzat multitud d’estudis d’adequació a la normativa i legislació vigent en Europa, Espanya i Catalunya.

  Gestió de responsabilitats

  Tota activitat empresarial genera un impacte ambiental i tot impacte ambiental genera un grau de responsabilitat. Saboredo realitza els informes necessaris per a conèixer, avaluar i minimitzar, durant tot el període de vida del projecte, aquest grau de responsabilitat.

  E.I.A. en la fase de disseny del projecte

  Un projecte elaborat sense tenir en compte el seu posterior impacte ambiental generarà modificacions i dilacions en l’execució, el que equival a un cost considerable. Podrà reduir ostensiblement aquest cost si inverteix una petita part del mateix en un estudi previ que implementi el projecte en el seu context ambiental.

  Impacte de l’entorn sobre el projecte

  Un estudi, previ al projecte, dels obstacles que el medi pot representar a la obra, incideix decisivament en els costos imprevistos posteriors i en el termini de lliurament de l’obra. Desgraciadament, els exemples d’aquest fet abunden. Saboredo ha estat pionera en la realització d’aquest tipus d’estudis.