abatiment_nivell_freatic_a_l_obra_civil_(12).jpg

L’aigua en l’obra civil

Subsòl, superficie i nivell freàtic, impacte ambiental, etc.